نمونه قرارداد اجاره نامه

نمونه قرارداد اجاره نامهدر زیر یک متن نمونه اجاره نامه را مشاهده میکنید

اجاره نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

  • موجر/ موجرین ……………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از …………… کد ملی ………………………. کدپستی …………….. متولد …………… ساکن ……………………………………………….. تلفن ………………. با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت …………….. فرزند به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………… به موجب …………………………………….. .
  • مستاجر/ مستاجرین …………………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از …………… کد ملی ………………………. کدپستی …………….. متولد …………… ساکن ……………………………………………….. تلفن ………………. با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت …………….. فرزند به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………… به موجب …………………………………….. .

ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع ……….. دانگ/ دستگاه/ یک باب …………. واقع در ………………………………………….. داری پلاک ثبتی شماره ………… فرعی از ………….. اصلی …………… بخش …………. به مساحت ………….. مترمربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه ………. دفتر ………….. بنام ……………. مشتمل بر …….. اتاق خواب با حق استفاده برق/ آب/ گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیر روشن/ کولر/ پارکینگ ………. فرعی به متراژ ………. متر مربع/ انباری فرعی ………. به متراژ ………… متر مربع تلفن دایر/ غیر دایر به شماره ………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 : مدت اجاره

مدت اجاره …………. ماه/ سال شمسی از تاریخ       /       /          الی       /       /          می باشد.

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت

4-1 میزان اجاره بها جمعا …………………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود.

4-2 مبلغ ………………………………. ریال از طرف مستاجر/ مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقدا/ طی چک به شماره ………………………… بانک …………….. شعبه ………….. پرداخت شد و یا نقدا/ طی چک به شماره ……………………. بانک …………….. شعبه ………… در تاریخ       /      /          به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه یا انقضا مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجر به مستاجر مسترد خواهد شد.

 

 

ماده 5 : تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ       /       /          مورد اجاره با تمام توابع و ملحقات آن و جهت استیفا به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده 6 : شرایط و آثار قرارداد

6-1 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

6-2 مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت ندارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیر دارد/ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود. در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

6-3 موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت، وکالت، قیومیت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.

6-4 در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

6-5 پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.

6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان/ مغازه (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

6-7 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

6-8 مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

6-9 در خصوص اماکن تجاری مبلغ …………………………..  ریال به حروف …………………………………………….  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده/ نگردیده است.

6-10 مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارت نسبت به عین المستاجره، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

6-11 موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

6-12 در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتقاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

6-13 تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

6-14 مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ……………………….. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

ماده 7 : کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8 : این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9 : به استناد ماده 2 روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضا و گواهی می نماید.

ماده 10 : حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمسیون نظارت شهرستان ……………………. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضا این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند، فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواحد داشت.

ماده 11 : این قرارداد در تاریخ …………………….. ساعت ……………………… در مشاور املاک ………………………….. به نشانی …………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده 12 : موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

طرفین قرارداد بنا به تجویز قانون، توافق نمودند که حل و فصل اختلافات ناشی از این قرارداد را به داورین …………………………………. ارجا داده و حق الزحمه داور مرضی الطرفین بر عهده …………………………….. می باشد.

توضیحات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

محل امضا و اثر انگشت موجر/ موجرین                               نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 1

 

محل امضا و اثر انگشت مستاجر/ مستاجرین                        نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 2

نظرات غیرفعال است