نمونه قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه)

نمونه قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه)

در زیر متن نمونه قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه) را مشاهده خواهید کرد:

مبایعه نامه

ماده 1 :  طرفین قرارداد

  • فروشنده/ فروشندگان ……………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از …………… کد ملی ………………………. متولد …………… ساکن ……………………………………………………….. تلفن ………………. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………….. متولد ……………… به موجب ……………………………………………….. .
  • خریدار/ خریداران ……………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از …………… کد ملی ………………………. متولد …………… ساکن ……………………………………………………….. تلفن ………………. با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………….. متولد ……………… به موجب ……………………………………………….. .

ماده 2 : موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال ………………… دانگ/ دستگاه/ باب، یک ……………… داراي پلاک ثبتي شماره …………….. فرعي از …………… اصلي قطعه ………………. واقـع در بخش …………….. حوزه ثبتي ……………. به مساحت …………….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ………………….. صفحه ………… دفتر ………… بانضمام ……………. دانگ پارکینگ شماره ………….. فرعی و ………… دانگ انبار شماره  ……….. فرعی از …………. اصلی طبق سند رهنی شماره  …………. دفتر اسناد رسمی ………………… مورد رهن بانک …………….. داراي حق اشتراک آب/ برق/ گاز/ اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ/ روشن/ غيرروشن/ کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره ……………… به نشاني …………………………………………………………………….. .

ماده3 : ثمن معامله

مبلغ ……………………. ریال معادل …………………… تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار/ خریداران پرداخت می گردد:

3-1 مبلغ ………………….. ريال معادل ………………….. تومان نقداً به موجب چک شماره …………….. عهده بانک ………………. مورخ …………………….. فی المجلس از ناحیه خریدار/ خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند.

3-2 بقیه ثمن معامله که مبلغ ………………………. ريال تعیین گردید معادل ……………………….. تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

مبلغ ……………………… و الباقی ثمن معامله که مبلغ ………………………….. می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی/ وکالتی در دفترخانه شماره ………………. واقع در …………………………………

تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده/ فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.

تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ……………………….. صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید.

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند

4-1 طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ  ………………….. در دفتر اسناد رسمي شماره و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ……………….. پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بهنام انتقال گيرنده بعدي، موکول به احراز انتقال از طرف ارائه قرارداد مي باشد. در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد.

4-2 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد.

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

5-1 فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ ………………………. با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند.

5-2 در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد.

5-3 در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ………………………. ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد.

5-4 کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد.

ماده 6 : آثار قرارداد

6-1 اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند. در صورت تخلف و انتقال به غير، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل ……………………….. ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد.

6-2 فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم را از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري، مالياتي و غيره را اخذ نمايد. ضمنا ماده 1-6 و 2-6 شامل خریدار هم می باشد.

6-3 فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع، اعيان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد.

6-4 هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي، شهرداري و غیره، بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده …………………….. مي باشد.

6-5 قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست.

6-6 کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد.

6-7 در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ………………………… ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ………………………. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است.

ماده 7 : حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمسیون نظارت شهرستان …………………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضا این قرارداد مبلغ …………………………….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده 8 : این قرارداد در تاریخ ………………………. در دفتر مشاورین املاک ………………………. به نشانی ……………………………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضا و مبادله گردید. مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 9 : هر یک از طرفین قرارداد مستلزم هستند در صورت بروز هرگونه اختلاف در قرارداد مراتب را به داوری ارجا نماید و موسسه حقوقی ……………………………………. به عنوان داور مرضی الطرفین در اجرای باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی توسط طرفین تعیین شده و رای داوری برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده 10 : موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

توضیحات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

محل امضا و اثر انگشت فروشنده/ فروشندگان                     نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 1

محل امضا و اثر انگشت خریدار/ خریداران                           نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 2

نظرات غیرفعال است