نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساختدر زیر یک نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را ملاحظه میکنید

مشارکت در ساخت

ماده 1 – طرفین قرارداد :

 • آقای/ خانم ……………………………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. صادره از ………………… کد ملی ………………………………….. کد پستی ………………………….. متولد ………………….. ساکن ………………………………………………………………………… تلفن ………………………….. با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه …………………….. متولد ………………… به موجب ……………………………… که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.
 • آقای/ خانم ……………………………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. صادره از ………………… کد ملی ………………………………….. کد پستی ………………………….. متولد ………………….. ساکن ………………………………………………………………………… تلفن ………………………….. با وکالت/ قیومیت/ ولایت/ وصایت ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه …………………….. متولد ………………… به موجب ……………………………… که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده 2 – موضوع قرارداد :

مشارکت در جهت احداث بنا ……………………………………………………………………………………………………………. .

ماده 3 – آورده های دو طرف :

 • آورده طرف اول عبارت است از ………………………………… قطعه زمین به مساحت شش دانگ ……………….. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره …………….. فرعی از ………………… اصلی، قطعه ……………….. واقع در بخش ………………….. حوزه ثبتی ………………….. که سند مالکیت به شماره سریال …………………….. در صفحه ……………. دفتر ……………… به نام ……………………….. صادر و طبق سند رهنی شماره ………………………. دفتر اسناد رسمی ……………………….. مورد رهن بانک ……………………….. در تاریخ عقد قرارداد  به مبلغ بعدد (………………………………………… ریال) و به حروف (………………………………………………………………… ریال) توسط کارشناس رسمی/ خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جز لاینفک این قرارداد است.
 • آورده طرف دوم عبارت است از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ …………………………………………………………………… ریال.

ب) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد، اعم از هرینه های مهندسی، معماری، بنایی، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه، تامین مصالح، اجرا و نطارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ………………………………………………………………… ریال.

پ) کلیه هزینه های مربوط به خرید . نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ ……………………………………………….. ریال.

ت) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح (چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد) مبلغ ……………………………………….. ریال.

ماده 4 – نسبت سهم الشرکه طرفین :

طبق توافق فی ما بین قبلی، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها (اعم از تجاری، انباری، پارکینگ و مسکونی) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) سهم اشرکه طرف اول …………….. درصد

ب) سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح) …………….. درصد نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است.

ماده 5 – مدت قرارداد :

مدت زمان شروع مشارکت واجرای طرح از تاریخ با حروف ……………………………. لغایت تاریخ …………………………. می باشد.

ماده 6 – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرا آنها:

الف) شرایط قرارداد

 • در صورت جامعی ار مصالح، لوارم و منصوبات با ذکر تمام جزییات (اندازه، نوع، ویژگی های ساخت و غیره) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد به کار خواهد رفت و در تاریخ /         /               به امضا طرفین رسیده،  به پیوست این قرارداد می باشد که جز لاینفک آن خواهد بود. تبصره: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی یا تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد.
 • افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نطر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است، مگر به صورت تقلب و تدلیس که در این صورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.
 • کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشر که هر یک از طریق خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر، سهم هر یک مشخص و تصریح شود ……………………………………………………………………………………………………………………….
 • مدت زمان تنطیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح ظرف حداکثر ……………. روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.
 • عدم ارایه مستندات و مدارک لازم جهت تنطیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.
 • فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکان پذیر خواهد بود.
 • در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و …) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود، تاخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث، مجاز شمرده می شود. و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارت هایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت.
 • در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثنا موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.
 • کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردیده، حتی خیار غبن فاحش، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار.

ب) تعهدات طرفین

1 – تعهدات طرف اول:

 • پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر، طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ………. دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم با نامبرده اقدام کند.
 • طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت، وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه برای شروع طرح پیش نیاید.
 • طرف اول در صورت تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال، مکلف است به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ……………………………… ریال به عنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز خواهد بود.
 • – تعهدات طرف دوم:
  • در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم میبایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ ………………………………. ریال به عنوان خسارت و ضرر و زیان دیر کرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.
  • طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بوذ.
  • طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از مالی و جانی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده 7 – حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمسیون نظارت شهرستان …………………………. بطور جداگانه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……………………………………. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان الزحمه نخواهد داشت.

ماده 8 – این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف ………………………………… در مشاور املاک ………………………………. به نشانی …………………………………………………………………………………. در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضا و مبادله گردید. و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه دوم و سوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه اول را در دفتر بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 9 – موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد.

طرفین قرارداد بنا به تجوبز قانون توافق نمودند که حل و فصل اختلافات ناشی از این قرارداد را به داورین ……………………………………………… ارجا داده و حق الزحمه داور مرضی الطرفین بر عهده ……………………………. می باشد.

توضیحات: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

محل امضا و اثر انگشت فروشنده/ فروشندگان                     نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 1

 

محل امضا و اثر انگشت خریدار/ خریداران                           نام و نام خانوادگی و محل امضا و اثر انگشت شاهد 2

نظرات غیرفعال است